Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), informujemy o zasadach przetwarzania danych
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Sławomir Więsyk prowadzący działalność
  gospodarczą pod firmą EUROPLAST Sławomir Więsyk z siedzibą w Łuszczów Drugi 107, 20-258 Lublin
  62, nr NIP 946-117-12-82, nr REGON 431239581, e-mail: sekretariat@optimalpoland.pl, tel. 734 855
  399,
 2. Jeżeli osoba uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa,
  przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu przygotowania oferty, prawidłowej
  realizacji umowy, na potrzeby rekrutacyjne, na potrzeby marketingowe związane z prowadzoną
  działalnością gospodarczą, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z
  przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) –
  dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do
  podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn.
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak np. obowiązek archiwizacyjny)
  oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń).
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek
  przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym np. Urząd Skarbowy, a także
  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe, dostawcy usług lub produktów działający
  w jego imieniu, podwykonawcy, firmy współpracujące w zakresie realizacji umów, w szczególności
  podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
  nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
  gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
  przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
  prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
  danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
  ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
  prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
  podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
  charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
  dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
  dzieckiem.
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
  przesłane na adres e-mail: sekretariat@optimalpoland.pl
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
  przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej
  zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
  dane dotyczą, podanie przez osobą danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, lecz
  niezbędny do wykonania umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
  osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez czas obowiązywania i
  wykonywania umowy, a po jej zakończeniu – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych
  roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
  Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy
  wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego
  prawa.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
  organizacji międzynarodowej.
 7. Dane nie będą profilowane.

Dodatkowe informacje

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Sławomir Więsyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROPLAST Sławomir Więsyk z siedzibą w Łuszczów Drugi 107, 20-258 Lublin 62, nr NIP 946-117-12-82, nr REGON 431239581, e-mail: sekretariat@optimalpoland.pl, tel. 734 855 399, (dalej: Administrator).
Pana/Pani dane osobowe podane dobrowolnie, przetwarzane będą w celu zajęcia się Pani/Pana zgłoszeniem zawartym w formularzu kontaktowym, dotyczącym m.in. przygotowania oferty, prawidłowej realizacji umowy, czynności marketingowych związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, w tym w celu skontaktowania się z Panią/Panem w razie potrzeby celem doprecyzowania szczegółów Pani/Pana zgłoszenia.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi wysłanie nam Pani/Pana zgłoszenia za pomocą powyższego formularza kontaktowego.
Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do zajęcia się Pani/Pana zgłoszeniem. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, podwykonawcom, firmom współpracującym w zakresie realizacji umów, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, usługi
pocztowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz
art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
  przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
  podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
  przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
  się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
  potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
  ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
  podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
  przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
  dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
  następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
  których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
  wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
  szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie
swoich żądań przesłane na adres e-mail: sekretariat@optimalpoland.pl W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez osobą danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

(UWAGA: zaznaczenie X powyższego check box’a jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opisane powyżej przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym; brak zaznaczenia X powyższego check box’a jest równoznaczne z brakiem zgody na opisane powyżej przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, co skutkuje brakiem możliwości wysyłki niniejszego formularza)