Projekty

WIĘSYK SŁAWOMIR EUROPLAST

realizuje projekt pt.
„Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Europlast na nowe rynki zagraniczne”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0087/22

Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z
wprowadzeniem produktów Europlast na nowy rynek zagraniczny, co wpłynie na zwiększenie
aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji Europlast na wybranym rynku międzynarodowym.

Planowane efekty:
Wzrost sprzedaży produktów, zbudowanie świadomości marki Optimal.

Wartość projektu: 776 740,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 636 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 445 830,00 PLN